LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
6698 SAYILI KVK KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hakkında bilgilendirme ve kanun kapsamında şirket
uygulamasının ne şekilde olacağına dair iş bu metin LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş. KVK komitesi tarafından
hazırlanmış ve 07.10.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
6698 Sayılı KVK kapsamında uygulama bakımından ilgili birimler aşağıdadır.

Şirket Adresi : OYAK Dragos Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No:10 C Blok Kat:14-15-16 Maltepe/İstanbul
Telefonu : 0216 265 43 00
Fax : 0216 265 43 05
© LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş. 2016

KVK HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI HAKKINDA SUNUM;
LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş. olarak sektörün köklü şirketlerinin en başında yer alan şirketimiz için Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası uyarınca kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı doğrultusunda ve bu konuda
düzenlenen 6698 sayılı KVK hakkında kanun uyarınca, kişisel verilerin korunması hususu, başta şirketimizin mevcut ve
potansiyel müşterilerimiz olmak üzere çalışanlarımız dışındaki tüm gerçek 3. şahısların, kişisel verilerinin işlenmesi, doğru
ve güncel olarak muhafazası, korunması, ilgili mevzuat uyarınca silinmesi yahut anonimleştirilmesi, bu konuda alınan
önlemler, kişisel verilerin yasal olarak kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve kişisel veri sahibince kişisel verilerin
talebi hususlarının hangi yöntemlerle yapılacağı ve tüm bu hususlardaki şirketimiz uygulaması hakkında kişisel veri
sorumlusu olarak aşağıda ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmıştır.

ŞİRKETİMİZ UYGULAMASI;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20/1 ”Herkes, kendisiyle ilgili kişisel bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir.”
Madde 20/2 “Bu bilgiler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen meşru bir sebebe dayalı olarak kullanılabilir.
Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan veya kayıtlarda yer alan bilgilere erişme, bunlarda düzeltme yaptırma ve bu
bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.”
Madde 20/3 “Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”
6698 sayılı KVK madde 4/1 : “Kişisel Veriler ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun
olarak işlenebilir”
Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı yasada
belirtilen genel ilkeler doğrultusunda gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmiştir. Kişisel verilerin korunması şirketimizin
önemli öncelikleri arasındadır.
Şirketimizin yukarıda açıklanan genel ilkeler doğrultusundaki veri işleme uygulamasına dair aşağıda ayrıntılı olarak bilgi
verilmektedir;
* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
* Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
* Belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme,
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI AMAÇLARI VE İŞLENMESİ;
Yukarıda açıklanan genel ilkeler doğrultusunda, LPG Dağıtım ve Pazarlama başta olmak üzere LİKİTGAZ DAĞITIM VE
ENDÜSTRİ A.Ş. ana sözleşmesinde yer alan tüm hususlarda faaliyet gösteren şirketimiz, 5307 sayılı LPG kanunu, EPDK
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, ve diğer ilgili tüm kurumların düzenlemeleri ve ilgili mevzuat
uyarınca, gerekse şirketimizce akdedilen bayilik sözleşmeleri ve sair diğer tüm sözleşmeler, çalışan adaylarımız,
müşterilerimiz yahut potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız, ziyaretçilerimiz gibi sebeplerle sözlü, yazılı yada elektronik
ortamda kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.
Bu kişisel verileriniz şirketimiz faaliyet konuları ile ilgili olarak, öncelikle hizmet sunabilmek, mevcut hizmet kalitesini
arttırabilmek, şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri ile raporlama, bilgi güvenliğini sağlama, yasal yükümlülüklerini
yerine getirme, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanız
bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Ancak 6698 sayılı yasanın 5/2. maddesinde yer alan;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ;
6698 sayılı KVK Kanunu Madde 6/1 de özel nitelikli kişisel veriler sayılmış olup ( ilgilinin, ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ) Madde 6/2 ye göre
şirketimizce sayılan özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.
KVK Kanunu Madde 6/3 kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler ancak kanunun öngördüğü hallerde, gerekli
ve yeterli önlemler alınarak açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ;
Şirketimizce 6698 sayılı kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak iş bu metinde belirtilen amaçlarla işlenen
verileriniz, 6698 sayılı yasa madde 7/1’de belirtildiği üzere, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
resen veya ilgili kişinin talebi ile şirketimiz veri sorumlusunca silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir. Ayrıca şirketimiz
Madde 7/1’in uygulanmasına dair çıkarılacak olan yönetmelikler uyarınca da gerekli çalışmaları yapacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
6698 sayılı yasa madde 8/1 gereği, Kişisel verileriniz, ilgilinin açık rızası olmadan aktarılmayacaktır. Ancak KVK 8.madde
kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alınarak hukuka uygun kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak grup şirketlere
yahut üçüncü şirket ya da 3. gerçek şahıslara aktarılabilmektedir.
Yine KVK 8/2-a-b maddesinde bahsi geçen hususlarda yeterli önlemleri almak kaydıyla kişisel veri sahibinin rızası
alınmaksızın da veri aktarımı yapılmaktadır.
6698 sayılı yasanın 9/1. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgilinin rızası olmadan aktarılmayacaktır. Ancak yine madde 9/3
uyarınca Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler KVK Kurulunca belirlenerek ilan edildikten sonra, madde 5/2 ve 6/3
fıkralarından birinin varlığı ile birlikte kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın
bulunması yahut yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli
bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izni bulunması kaydıyla ilgilinin açık rızası aranmayacaktır.
Şirketimiz kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hususunda 8. ve 9. maddelere uygun
hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Şirketimiz 6698 sayılı yasanın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesinde kişisel veri sahiplerini
bilgilendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20 ve 6698 sayılı yasanın 10 ve 11. maddeleri gereğince kişisel
verileri hakkında bilgilendirilme, düzeltme, talep etme hakkına sahip kişisel veri sahipleri şirketimizce talebi halinde gerekli
bilgilendirme yapılmakta ve bu hususta özellikle şirketin resmi internet sitesinden gerekli aydınlatmalar da yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI YASANIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI,
Kişisel veri sahipleri;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir
Kişisel veri sahipleri, bizzat başvuru, noter vasıtası ile yazılı başvuru ve likitgazdagitim@hs03.kep.tr sitemizden kişisel veri
sorumlusuna yapacakları başvuru ile kendi kişisel verilerini talep edebileceklerdir.
Kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi 6698 sayılı yasanın 13. maddesine uygun bir şekilde, talebin niteliğine
göre en kısa sürede veya en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak yapılır. Talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde kurul tarafından belirlenecek olan tarife ücreti talep edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK KORUNMASI;
Şirketimiz kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta
ve bu hususta gerekli özeni göstermektedir.
Bu hususta 6698 sayılı yasanın 12. maddesinde sayılan hususlarda gerekli tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu
hususta;
* Şirket çalışanlarından, faaliyet amacı doğrultusunda elde ettikleri kişisel verilerin KVK hakkında kanun uyarınca 3. kişilere
açıklamayacağı ve amacına aykırı kullanılmayacağı ve bu yükümlülüğünün görevinden ayrılmasından sonrada devam
ettiği hususunda bilgilendirilmekte ve bu konuda gereken taahhütnameler alınmaktadır.
* Kişisel verilerin, hukuka aykırı işlenmesini, hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazası hususunda gerekli
idari, hukuki ve teknik tedbirleri almaktadır.
* Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, kaybolması veya değiştirilmesini önlemek için
teknolojik imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri en üst seviyede almaktadır.
* Şirketimiz KVK Madde 12 gereği kendi, bünyesinde denetimini yapmaktadır.
* Şirketimizin gerekli tüm önlemleri almasına karşın, şirketimizce işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla
başkalarınca elde edilmesi halinde bu durumu şirketimiz kişisel veri sahibine ve kurula bildirir.
* Kişisel verilerini şirketimizle paylaşan 3. kişiler, bu verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin
ve 6698 sayılı Kanun kapsamında yasal olarak kişisel verinin paylaşılmasından doğabilecek sorumlulukların kendilerine ait
olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, düzeltilmesi ve/veya
güncellenmesi için likitgazdagitim@hs03.kep.tr adresine bildirim yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ İLGİLİSİNİN TALEPLERİNİN KARŞILANMASI USULÜ;
6698 sayılı KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince ilgili kişinin bu kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya
kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletmesi gerekmektedir.
Başvuruda dikkat edilecek hususlar;
* Kişisel veri sahibi olan ilgilinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler,
* 6698 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkının kullanımına dair bilgiler
açıkça belirtilmek suretiyle aşağıda belirtilen şekillerde şirketimize bildirilmesi halinde talebiniz hızlı bir şekilde
cevaplandırılacaktır.
Başvuru usulü;
KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi;
https://www.milangaz.com.tr adresinden erişebileceğiniz başvuru formu doldurularak, formun imzalı bir nüshasını
“Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No:10 C Blok Kat:14-15-16 Maltepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici
belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya aynı
formu likitgazdagitim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Yukarıda belirlenen usuller ve KVK kurulunca belirlenecek diğer yöntemler haricindeki usule aykırı başvurular ve talepler
veri güvenliğinin sağlanması amacıyla şirketimizce dikkate alınmayacaktır.
LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş.

LİKİTGAZ KVK BAŞVURU FORMU’NU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.