AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. (“Likitgaz” ve/veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizce, ad – soyadı, telefon numarası ve adresinize ilişkin kişisel verileriniz sözleşmesel yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, sözleşmenin ifası bakımından; Kanunun 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve Likitgaz’ın meşru amaçları bakımından; Kanunun 5. Maddesinde yer alan, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, kişisel verilerin işlenme amacını aşmayacak ve orantılı olacak şekilde aracı 3. kişilere aktarılabilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına ve sözleşmesel ilişki bulunan iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre;

https://www.milangaz.com.tr adresinden erişebileceğiniz başvuru formu doldurularak, formun imzalı bir nüshasını “Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No:10 C Blok Kat:14-15-16 Maltepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya aynı formu likitgazdagitim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Yukarıda belirlenen usuller ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek diğer yöntemler haricindeki usule aykırı başvurular ve talepler veri güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimizce dikkate alınmayacaktır.